Enstitümüzde İ.Ü. Avrasya Enstitüsü 2015 Yılı Yüksek Lisans Öğrencileri Arası Avrasya Çalıştayı gerçekleştirildi. Oturum başkanlıklarını öğrencilerin üstlendiği çalıştayda öğrencilerin sunumlarının ardından soru cevap bölümleri gerçekleştirildi. Öğrencilerden  Recep ADIGÜZEL Türkiye Cumhuriyeti Hükümetleri’nin Batı Trakya Politikasındaki Açmazlar adlı sunumunda Batı Trakya ilgili tarihi ve güncel bilgiler vererek,  bu bilgiler ışığında Türk  Hükümetleri programları inceleyip Batı Trakya politikasındaki kısır döngülerinin, açmazlarının neler olduğu üzerine analitik tespitler yaptı. İmran GÜLENÇ ise 1945-1960 dönemi Türk Dış politikasını etkileyen temel faktör olarak NATO’yu ele alıp Türkiye’nin dış politikadaki pozisyonunu değerlendirdi. Halil İbrahim KARATAŞ AK Parti döneminde Ortadoğu politikalarının ve bu politikaların parametrelerinin ele alındığı çalışmasında IŞİD’i ortaya çıkaran faktörlere, IŞİD’i anlamak için gerekli kavramlara ve IŞİD ekseninde yaşanan hâdiseleri mercek altına alınmıştır. Oktay ATEŞ Türk – Amerikan ilişkilerinin başlangıçtan bugüne izlediği seyri ve AKP Hükümetleri döneminde yürütülen dış politikada ABD’nin yerini inceleyen çalışmasını sundu. Harun TOSUN çalışmasında Türkiye ve Rusya arasındaki ticari ve siyasi olayları ele alarak geçmişten günümüze ışık tuttu. Erkan TRÜKTEN sunumunda Türk dış politikasının tarihsel sürekliliğine ve tarihten güç alabileceği hedeflerine değindi. Metin GEZEN “II.Abdülhamid’in Dış Politikasında Bir Güç Olarak İstihbarat” adlı sunumuyla; çok merak edilen bir o kadar da gizemini koruyan bir konuyu, II.Abdülhamid’in Hafiye Teşkilatını anlattı. Tarihi belge ve kaynaklar ışığında özellikle dış politikada istihbaratın nasıl bir silaha dönüştüğünü anlamanın günümüze de ışık tutacağından bahsetti.  Mahmut AVCILAR sunumunda II. Dünya Savaşı sonrasında ortaya çıkan iki kutuplu dünya düzeni Türkiye’yi de yakından etkilediğinden, Sovyet tehdidine karşı Batı dünyasıyla yakınlaşan Türkiye’nin ittifaklar içinde yer almak için büyük çaba gösterdiğinden bahsedip, II. Dünya Savaşı sonrasında Türkiye’nin Batı Demokrasilerinin Amerika Birleşik Devletleri liderliğinde oluşturduğu bloğa dâhil olma süreci ele almıştır. Osman SALİM konuşmasında 1960-80 döneminin Türk dış politikasının temel özelliklerine değinerek, Türkiye’nin NATO üyeliği ve bu üyeliğin dış politikadaki “dış çarpan” etkisinin yansımalarını değerlendirmiştir. Emrah ZEREN sunumunda 1960-1980 yılları arasında Türkiye’nin Amerika’ya olan bağlılığı, başta Johnson Krizi olmak üzere benzeri olaylarla Amerika’dan uzaklaşma ve Ortadoğu ve 3. Dünya ülkelerine yakınlaşma konularını ele alındı. Burcu ÖZDEMİR çalışmasında AKP hükümetleri döneminde Türkiye-İran arasındaki ekonomik ilişkiler ele alıp, iki ülke arasında meydana gelen sorunlara değinmiştir. Ayten NADİROVA çalışmasında, ÖZAL dönemi (1983-1993) Türkiye dış politikası, ÖZAL’ın Türk dış politikasındaki yeri, özellikle ÖZAL ve ABD ilişkilerini tahlil etti. İsmail POLAT çalışmasında 1923-1980 yılları arasındaki Türk Hükümetlerinin izlemiş oldukları dış politikalarda İslam Ülkeleri ile olan ilişkileri anlattı. Volkan DİRİN çalışmasında, AKP Hükümetleri döneminde, geleneksel/statükocu anlayıştan farklı olarak yenilendiği ifade edilen dış politika paradigmasının söylem, davranış ve tatbik sahasına yansıtılan ilke, parametre ve kavramları açıklarken bunların uluslararası ilişkilerde yaşanan değişkenlikler karşısında nasıl bir direnç ve refleks ortaya çıkardığını bahsetti. Burcu DEMİR ise çalışmasında Kırım’ın tarihsel serüvenini, özellikle Rus-Türk ilişkileri bağlamında değerlendirilerek Kırım’ın işgalinin ardından Türkiye’nin izlediği dış politika ile ABD ve Avrupa Birliği’nin bu işgale verdiği tepkiye değindi.