Misyon/Vizyon

Geçmişten beri ülkemiz ile yakından ilgili olan Avrasya Bölgesi’nin tarihi, kültürel, ekonomik ve siyasi özelliklerinin ve potansiyelinin araştırılması ve bu yolla ülkemizin günümüzde bölge ile ilgili yürüteceği farklı ilişkilerin ihtiyaç gösterebileceği bilgilerin ve kadroların üretilmesi enstitümüzün temel amacıdır.

Son derece önemli tarihsel ve kültürel bağlarımız bulunan bölge, sadece ülkemiz açısından değil, son yirmi yılda yaşanan çarpıcı siyasi-askeri değişim ve dönüşümler sonucu ortaya çıkan çok sayıdaki yeni bağımsız devletler, özellikle sahip olduğu enerji ve doğalgaz kaynakları ve günümüzdeki kaotik yapısıyla dünya dengeleri için de stratejik öneme sahiptir. Söz konusu kaotik yapının doğurduğu bölge sorunlarının çözümü için gereken tarihi ve diplomatik kaynakların, geçmişte bölgede oynadığımız toplumlararası ilişkilerdeki aktif ve belirleyici rolümüz sonucu, Osmanlı Arşivleri başta olmak üzere Türkiye’de bulunması, günümüzde Türkiye’nin bölgede söz sahibi olmasını da beraberinde getirmektedir.

Özellikle Avrasya Coğrafyası’nda gerek coğrafi gerekse siyasi açıdan etkin bir pozisyonda olan Türkiye ile Balkanlar ve Kafkasya’dan başlayarak Orta Doğu’ya uzanan coğrafya içerisinde bulunan devletler tarihten gelen kültürel ve siyasi bağlara sahiptir. Bu sebeple Avrasya bölgesinin dillerine aşina gerek uzman ve gerekse akademik kadroların yetişmesini sağlamak, bu maksatla lisansüstü programlar açmak ve yürütmek, bölgede Türkiye’yi ilgilendiren meselelere çözüm üretebilmek için gerekli altyapıyı oluşturmak ve bu amaçla neşriyat yapmak ve akademik faaliyetlerde bulunmak enstitümüzün amaçlarındadır.

Enstitümüz disiplinler arası bir perspektif ile bölge coğrafyasındaki gelişmeleri yakından takip etmeyi, detaylı inceleme ve araştırmalar yapmayı hedeflemektedir. Karadeniz, Kafkaslar ve Orta Doğu, Doğu Akdeniz ve Ege, Balkanlar ve Doğu Avrupa ve son olarak da Orta Asya gibi farklı coğrafyalardaki ülkelerin siyasi, tarihi, sosyal ve kültürel bakımdan Türkiye ile bağlantıları ve yaşadıkları sorunlar ile bu sorunların anlaşılması ve yeterli bir biçimde incelenerek farklı bakış açılarından çözümler üretilmesi hedeflenmiştir. Böylece Türkiye’de, akademik alan başta olmak üzere, bu bölge üzerine araştırma yapmak ve bilgi birikimi oluşturmak isteyen araştırmacılara rehberlik edecek kadroların ve yayınların oluşması da sağlanmış olacaktır.

Ayrıca Enstitümüz Avrasya bölgesi ile ilgili olarak ulusal ve uluslar arası olmak üzere kongre, konferans, kolokyum, sempozyum, panel, seminer, söyleşi, kurs, sergi, anma günleri gibi bilimsel toplantı ve yayın faaliyetlerini tek başına, ikili ve çoklu olarak gerçekleştirerek veya gerçekleştirilmesine katkıda bulunarak karşılıklı bilgi ve görüş alışverişinde bulunulmasını da hedeflemiştir.