T.C.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Avrasya Enstitüsü Müdürlüğü

Avrasya Çalışmaları Çalıştayı

“Türkiye’de Avrasya Çalışmalarında Metodoloji” 19-20 Haziran 2013 Sonuç Bildirgesi

Türkiye Avrasya Çalışmaları Çalıştayı’nda, tartışılan sorunlar arasında öne çıkan başlıklar kısaca şöyle özetlenebilir:

     “Avrasya coğrafyasının sınırları nelerdir? Coğrafya nasıl tanımlanmalıdır? Bu sınırlar devletlere göre mi kültürlere göre mi yoksa siyasi mi çizilmelidir?” şeklindeki soruya önerilen çözüm olarak kurumsal ve bilimsel bakış açısının geliştirilmesi ve sınırlandırma yapılmaması ortaya konulmuştur, buna sebep olarak da sınırların bizi sınırlandırdığı ile mesele vuzuha kavuşturulmuştur. Bir diğer gündem maddesi “Avrasya coğrafyası ile ilgili yayınlanan akademik dergilerin azlığı” olmuştur. Bu konuda önerilen ana fikir; ihtisasa göre dergiler çıkarılması, herkesin Avrasya üzerinde yoğunlaşmaması; kitaplarda ise kişisel kariyer için değil ülkenin gelişimi için girişimde bulunulması olmuştur. Ayrıca dergi içlerinin çok fazlaca karmaşıklaşması sebebiyle, bu karmaşayı editöryal kitap derlemeleri ile aşabileceğimizin altı çizilmiştir. Avrasya coğrafyasında başka bir üniversite ile ortak bir dergi çıkartılabileceği, bölgede yayınlanmakta olan bir dergi ile karşılıklı makale değişimi, dergileri bölgesel ve ihtisas dergisi haline getirmek, kitapları kişisel kariyer için değil, ama ülke ve alanın önceliklerine göre çıkarmak da diğer vurgulanan çözüm önerileridir. Konuşulan gündem maddelerinden bir diğeri “Türkiye’de Avrasya çalışmalarında nasıl bir metodoloji izlenmelidir?” sorusuna önerilen çözümde Avrasya çalışmalarında dil, din, kültür-medeniyet ve düşünce faktörlerinin önemi vurgulanmış Avrasya çalışmalarında metot olarak çeşitli yolların öğrenilmesi ve incelenmesi öngörülmüştür. Yine aynı şekilde bölge ile iyi bir diyalog ortamının sağlanmasının gerekliliği üzerinde durulmuştur. Diğer bir konu “üniversitelerde Avrasya’ya yönelik derslerin azlığı” iken buna cevap olarak Avrasya ile ilgili derslere ve dil eğitimine lisans seviyesinde başlanması, böylece öğrencinin erkenden Avrasya alanına ve dillerine yönelmesi hedeflenmiştir. “Sahada çalışırken temel kaynak olarak İngilizce kaynakların alınması, bölge dilleriyle kaleme alınan orijinal kaynaklardan istifadenin azlığı ve kullanma sorunu” da ele alınmıştır. Bununla ilgili olarak İngilizce kaynakların yadsınmaması gerektiği, ancak yerel kaynakların da ihmal edilmemesi gerekliliği belirtilmiştir. “Ülkemiz üniversite ve merkezlerinde Avrasya coğrafyasına dair çalışan araştırmacılara yönelik dil öğretimine yönelinmesi” sorununa verilen çözüm önerisinde; öğrencilerin uzmanlaşacağı alanla ilgili yerel dilin ve bunun yanına bir diğer yabancı dilin de öğrenilerek bölgeyi daha iyi anlamasını sağlamaya yönelik desteğin verilmesi ve bunu yaparken de TÜBİTAK ve MEB gibi yurtdışı burslarından ve Bologna süreci kapsamında YÖK tarafından sunulan ERASMUS ve MEVLANA gibi programlardan faydalanılmasının gerekliliği vurgulanmıştır. Ayrıca merkezler arası iletişim ağı kurulması, iletişim ve paylaşım için mail grupları oluşturulması ve farklı alanlardaki bilim insanları ile ortak bir noktada toplanıp temel sorun üzerinde birlikte çalışmalar yapılması önerilmiştir. Bunu yaparken de sosyal medyadan yararlanılması düşünülmüştür. “Avrasya çalışmalarının Türkoloji merkezli olarak kalmış olması” sorunuyla ilgili olarak Türkoloji başlığının tüm sosyal bilimleri kapsayacak şekilde düşünülmesi gerektiği ifade edilmiştir. “Araştırma ve uygulama merkezlerinde tematik veya bölgesel anabilim dalı eksikliğinin giderilmesi” yönünde önerilen çözüm; tezlere ve anabilim dallarına önem verilmesi, tez konularının güncel sorunlardan seçilmiş olması, daha somut konulara ağırlık verilmesi, yine ortak öğrenci çalışmalarının yapılması, sahaya giren insanlarla ortak proje ve güç birliği oluşturulması yönünde olmuştur.

     Sonuç olarak; kurumsal ve bilimsel bakış açısının geliştirilmesi, sınırların geniş tutulması, yönetmelik ve kanunlarla bu kurumsallığın bağlanması yönünde kararlar alınmıştır.

 İstanbul Çalıştayı Sonuç Bildirgesi