Academic Staff

 
Associate Professor.Bekir GÜNAY
 
Associate Professor,İsmet BİNER
 
 Assistant Professor, Eyüp ZENGİN
 
 Assistant Professor, Ramazan TOPDEMİR