Assoc. Dr. Bekir GUNAY

Curriculum Vitae

1.Name and Surname: Bekir GUNAY

2.Date of Birth: 27.05. 1966

3.Title.  Assoc. Dr.

4.Education Status:

Degree Department  University Year
Undergraduate History of İstanbul İstanbul University 1987
Master Political Science İstanbul University 1992
PhD Modern History İstanbul University 1999
Assoc./ Prof. The reforms of Ataturk and History of the Republic  of Turkey University Committee 2010

 

M.Sc. Thesis Title and Supervisor (s):

“Mehmet Sadık Rıfat Paşanın Hayatı ve Eserleri ve Görüşleri”

Danışman: Prof.Dr.Şükrü Hanioğlu

Ph.D. Thesis / Sufficiency Study / Medical Specialty Dissertation Title and Supervisor (s):

“Seyyid Abdurrahim Muhib Efendi’nin Paris Sefirliği ve Büyük Sefaretnamesi (Metin,Tahlil)

Danışman: Prof.Dr.Kemal Beydilli

5.Academic  Titles:

Titler  Position  

Location Year

Year
Archive Expert Prime Ministry, General Directorate of State Archives 1987-1994
Lecturer Ataturk Principles and History Instructor,  Kocaeli University 1994-2000
Lecturer in Dr. Faculty of Economics and Administrative Scienses, Department of International Relations, Political History Department      Kocaeli University 2000-2003
Asst.Prof. Faculty of Economics and Administrative Scienses, Department of International Relations, Political History Department          Kocaeli University 2003-2007
Associate Proffessor(Visiting Prof.) College of Arts& Sciences, Department of History,University of North Texas,USA 2007-2008
Assist. Dr.  Faculty of Economics and Administrative  Sciences, Department of International Relations, Political  History Department, Kocaeli University 2008- 2010
Assist. Dr. Faculty of Economics and Administrative Sciences, Department of International  Relations, Political History Department,          Kocaeli University 2010-2011
Assist. Dr. Business and Management Sciences, Department of Political Science and Public Administration, University of Suleyman Shah 2011 Feb.-Dec. 2011
Assist. Dr. Faculty of Political History, Istanbul University 2012 Jan.
Assist. Dr. Eurasia Institute, Istanbul University 09.Jan.2012-

 

6. Master and PhD Theses

6.1 Managed Master Theses:

Bilecen, T., “Balkan Savaşları Sonrasında Yaşanan Göç Hareketlerinin Osmanlı Siyasetine Yansımaları” , Kocaeli Üniversitesi, 2004.

İpek, N., “Armaş Ermenileri”,  Kocaeli Üniversitesi, 2004.

Baş,H. “(Türk Dış Politikası Açısından) Batı Trakya Türklerinin Sorunları ve Çözüm Önerileri”, Kocaeli Üniversitesi, 2005.

Uluyurt,M., “Bulgaristan Sosyal ve Siyasal Yaşamında Türkler ( 1944-2004)”, Kocaeli Üniversitesi, 2005.

Yarma, Z., “AB Parlamentoları’ndaki Türk Kökenli Milletvekillerinin Siyasal Kimlik Analizi”, Kocaeli Üniversitesi, 2006.

Önel, M., “Çin’in Etnik Kimlik Politikaları Çerçevesinde Doğu Türkistan Sorunu”, Kocaeli Üniversitesi, 2006.

Arslan, E., “Ermeni Diasporası’nın Ermenistan İç Politikasına Etkileri”, Kocaeli Üniversitesi, 2006.

El, B., “Alman Büyükelçisi Von Popen’in 1936-1944 Arasındaki Elçilik Yılları”, Kocaeli Üniversitesi, 2006.

Erol, O., “İran İç Siyasetinde Türkler”, Kocaeli Üniversitesi, 2006.

Kahraman, G., “Adnan Menderes ve Turgut Özal’ın Ortadoğu Siyasetine Bakışı ve Mukayeseli Analizi”, Kocaeli Üniversitesi, 2006.

Pekcan, A., “II.Abdülhamit Dönemi Büyükelçi Samuel Cocks’un Elçilik Yılları”,  Kocaeli Üniversitesi, 2006.

Diril, Y., “II.Abdülhamit Dönemi ABD Elçisi Oscar Straros’un Elçilik Yılları”, Kocaeli Üniversitesi, 2006.

Uluç, H., “1939-1974 Yılları Arasında Türk Dış Politikasında Deniz Kuvvetlerinin Rolü”,  Kocaeli Üniversitesi, 2006.

Baş,H., “Varlık Vergisi’nin Türk Siyasal Yaşamına Yansımaları 1941-1950”, Kocaeli Üniversitesi, 2006.

Kanay,Y., “Cumhuriyet  Arşivi Belgelerine Göre Demokrat Parti Dönemi Türk Arap  İlişkileri”, Kocaeli Üniversitesi, 2008.

 

 

Gülenç,İ., “XXI.yüzyılda Küresel Deniz Gücü Model Tanımlaması”, Kocaeli Üniversitesi, 2009.

Yiğit,M.,”Ali Ferruh Beyin Washington Elçilik Yılları (1898-1901)”, Kocaeli Üniversitesi,2009.

Feyizoğlu,Ö., “Osmanlı Arşiv Belgelerine Göre Sultan Abdulaziz Dönemi Osmanlı A.B.D. İlişkileri(1861-1876)”, Kocaeli Üniversitesi,2009.

Akkoyunlu,N., ”İslam Devriminin İran Siyasal Hayatı Üzerindeki Etkisi”,Kocaeli Üniversitesi,2009.

Özonur,Z., ”İsrail İç politikasında Havra-Ordu İlişkisi”,Kocaeli Üniversitesi,2009.

Şeker,B.B., “Osmanlı Bürokrasisinde Seçkincilik (1870-1880),Kocaeli Üniversitesi 2010.

 

Theses in Progress

Kumral,M.,” Adnan Menderes Döneminde Anadolu Eşrafının Siyasetteki Rolü (1950-1957)”

Birol,S., “Alman Tarihinde “Derinlilik” ve Süreklilik” Kavramlarının Alman Dış Politikasına Etkileri (1945-2010)”

İstanbullu,Y.,”Cumhuriyet Arşivi Belgelerine Göre 27 Mayıs Darbesi,”

6.2 Managed Doctoral Thesis/Proficiency Studies:Ongoing Thesis

Diril,Y, “Japonya’nın Orta Asya Politikaları(1945-2010)”

Mustafa Tüter, “ABD Dış politikasını Belirleyen Temel Parametreler ve Bu Parametrelerin ABD’nin Asya Politikalarına Yansımaları (1945-2010)”

The book, published in Master Theses

Hakan Baş,Unutulan Batı Trakya Türkleri,İzmir,2005

Nurdan İpek, Kutsanmış Topraklar Armaş ve Ermeniler,İstanbul,2006

Yasemin Diril, Osmanlı’dan Günümüze İç Siyaseti Yönlendiren Yabancı Eller(ABD Elçisi Oscar Solomon Straus’un Elçilik Yılları 1887-1910),İstanbul,2006

Ahmet Pekcan, Osmanlı’dan Günümüze İç Siyaseti Yönlendiren Yabancı Eller(ABD Elçisi Samuel S.Cox’un Elçilik Yılları 1885-1886),İstanbul,2006

7.Publications

7.2. International scientific meetings and published in the proceeddings

 

Günay,B., “II.Abdülhamit’in Pan-islam Politikası Ekseninde Aleksandır Muhammed Webb’in Amerika Birleşik Devletlerindeki Faaliyetleri”,  XIV.Türk Tarih Kongresi, Ankara:9-13 Eylül 2002 Kongreye Sunulan Bildiriler,Cilt II,II.Kısım, s.1365-1389, Ankara,2005.Günay,B.,“Yüzyıl Oluşum ve Kırılmalarında Avrasya”,  Eurasian Socıeties with Regard To Globalization,, Uluslararası Atatürk Alatoo University, Bişkek, Kırgızistan, 30 Mart 2006.Kongre Kitabı,Bişkek,2006,s.86-95.,2006.

Günay,B., “Medeniyet ve Düzen Arayışlarında Orta Asya’nın Geleceği”,SSCB Sonrası Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinde Sosyal,Siyasal ve Ekonomik Değişim,I.Uluslararası Sosyal Bilimciler Kongresi,18-21 Eylül 2006,Kongre Kitabı, C.I, s.68-78.,Kocaeli,Türkiye, 2007.

Günay,B., “Quest in Central Asia: “Social Genes” and New Political Models”,Orta Asya Toplumlarında Sosyal,Siyasal ve Arayışlar,II.Uluslararası Sosyal Bilimciler Kongresi,  Bişkek, Kırgızistan,Kongre Kitabı, s.40-56, Kocaeli, 2009.

Günay,B.,Gökalp,A.,“Sosyal Bilimler Projesi”, Orta Asya Toplumlarında Sosyal,Siyasal ve Arayışlar ,II.Uluslararası Sosyal Bilimciler Kongresi,Bişkek,Kırgızistan, Kongre Kitabı, s.937-945, Kocaeli, 2009

7.3. Articles  published  in national refereed journals  

Günay,B., “Sadık Paşanın Sivilizasyon Kavramına Bakışı”,Kocaeli Üniversitesi              İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi,Sayı1, s.193-198. ,1997Günay,B.,”Çetin Kaya’dan Göbel zade’ye Mektuplar”, Tarih ve Medeniyet, Sayı 43,s.34-36., 1997.

Günay,B., “Tanzimat Aydını Sadık Rıfat Paşa’nın Devlet ve İktisat Görüşleri”,  , Kocaeli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı 2, s.299-314.,1998.

Günay,B.,“II.Bush Dönemi ,Bush Nasıl Anılmak İster”, Jeopolitik Aylık Strateji Dergisi, 14,34-40 (2005).

Günay,B., “Orta Asya’da Arayış, “Sosyal Gen” ve Yeni Modeller” Bilge Strateji, Cilt 1, Sayı 1, Güz 2009,s.5-24,2009.

Günay,B. “Osmanlı Devletinde Seçkin (Elit)Bürokrasi Sınıfının Oluşumu Üzerine Bazı Düşünceler-I”-,  Demokrasi Platformu, 14, 166-184,Ankara,2009.

 

 

Günay,B., “The Crimean War and its Effect on Ottoman Social Life “, Güney-Doğu Avrupa Araştırmaları Dergisi, The Journal for South-Eastern European Studıes , Sayı 16 yıl 2009, 105-126,İstanbul,2010.

 

 7.4.Articles published in journals

 

Günay B.,“ Yemen İsyanlarında Dini Anlayışın Rolü”, Kitap Haber, Sayı 4, 1998.

Günay B., “Paris de Bir Osmanlı”,  Kitap Haber, Sayı 6, 1998.

Günay,B.,”Yolların Hakimi Kervanlar”, İsfalt Yol Kültürü,Sayı 4,68-80,1999.

Günay B.,“ Osmanlı’da İnsan Kaynağı Planlaması”, Çerçeve ( 3 Aylık Ekonomi ve Düşünce Dergisi),  Sayı. 32, 27-30 (2004).

Günay,B.,“Osmanlı’da Devleti Yeniden Yapılandırma Öneris”i, Koçi Bey’in Risalesi”, Çerçeve (3 Aylık Ekonomi ve Düşünce Dergisi ), Sayı 31,27-30,(2004).

Günay B., “21.yy’da Orta Asya’daki Yeni Güç Oluşumları”,Diyalektik,Sayı.1,s.5-10.,2004.

Günay B., “Büyük Ortadoğu mu veya ABD çağı mı? “, Akademia, Sayı 1, s.42-44,2004.

Günay B., “AB Küresel Güç Olabilir mi?”, Akademia, Sayı 2, s.54-56,2005.

Günay B., “Demo-krasi’den Demokrasiye Irak,Hamas ve ABD”, Akademia, Sayı:3 , s.20-22,2006.
Günay B., “Alevi Açılımı,Türkiye’de Demokrasinin Derinleşmesi,”, Bilgesam(Bilge Adamlar Stratejik Araştırmalar Merkezi) Rapor No 22, İstanbul, s.1-11, 2010.

Günay B., “Rus Dış Politikasında Değişen Yöntemler: Ukrayna Seçimleri “,  Bilge Analiz 18.8.2010 www.bilgesam.org.

Günay B., “Esas Soru Hangisi: Türkiye’nin Eksen Kayması mı? Yoksa Türkiye’nin Yenidünya Düzeninde Yer Arayışı mı? “, Bilge Analiz 18.8.2010, www.bilgesam.org.

Günay B., “Bağdat Yıkıldıktan Sonra Veya ABD nin Irak’dan Çıkması Üzerine”,  Bilge Analiz,25.9.2010

 

7.5. Presented at national conferences and published in the proceedings

 

Günay,B., “III.Selim’in Hatt-ı Hümayunlarına Göre Sakarya ve Bölgesi”, I.Sakarya ve Çevresi Tarih ve Kültür Sempozyum(22-23 Haziran 1998), 100-110,Adapazarı,1999.

Günay,B., “Dahiliye Nezareti Şifre Kalemi Belgeleri Işığında 1914-1920 Arasında İzmit ve Yöresindeki Ermeniler”, Ermeni Araştırmaları I.Türkiye Kongresi Bildirgeleri , Ermeni Araştırmaları Türkiye Kongresi, 20-21 Nisan 2002,Ankara., Cilt.I , s.205-225, 2003.

 

7.6.International papers presented in congresses and published a summary of the book

Günay,B.,“Seyyid Abdurrahim Muhib Efendi’nin Paris Sefirliği ve Sefaretnameleri Üzerine Bazı Mütalaalar“,International Congress on Learning &Education in The Ottoman World, İstanbul 12-15 April 1999.

Günay,B., “internetde Ermeni Meselesi”,Beynelxalq Ermeni Terrorizmi İnsan Hüquqlarına Tahdiddir Beyneslxalq Konferans,Azerbaycan Milli Elmler Akademiyası İnsan Hüquqları İnstitutu,QafQaz Universiteti,Azerbaycan Respublikası Asir ve İtkin Düşmüş,Gürov Götürülmüş Vatandaşların işi üzre Dövlet Komissiyası,2-3 May 2003,Bakı,Azerbaycan,2003.

Günay,B.,“Izmit Armenians in Changing Historical Process”,Turkish- Armenian Question: What to do Now” , “Turkish- Armenian Question: What to do Now” Kongresi,14 Nisan 2007 Southern Methodist University, Dallas, Texas, USA,2007

Günay,B.,“Changing abd Anduring Values in Asia through the Conjunction Space,Time and Human”,The Path to Allance of Civilizastions Through The Asian Commınty,Fourt International Conference of The Asian Philosophical Association,4-6 November 2009 Yakarta,Indonesia,2009.

Günay,B.,“Değişen Türk Dış Politikasının Karadeniz Havzasına Yansımaları”, ISTIAC2010, İstanbul Internatıonal Annual Conference on The Economıc Cooperation and Development Within The Black Sea  Countries,2010.

 

7.7. International Papers presented in congresses and published a summary of the book

Günay,B., “Güvenlik Boyutunda Ermenistan’ın Geleceği”,Genel Kurmay Stratejik Araştırma ve Etüt Merkezi ( SAREM ) Başkanlığı, Güvenlik Boyutunda Kafkasya’nın Geleceği ve Türkiye” Ankara,14 Nisan 2004.

 

 

 

 

8.Books

 

Günay,B., Ermeni Tehciri İzmit 1914-1920, Kocaeli Üniversitesi Yayını ,Ankara, 2002.

Günay,B.,Ermeni Meselesi ve Tehcir (İzmit Ermenileri ve Tehcir),Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları, İzmit, 2006.

Günay,B. Paris’te Bir Osmanlı,Seyyid Abdurrahim Muhib Efendinin Paris Sefirliği ve Büyük Sefaretnamesi,İstanbul,2009.

8.1.Books Editeds

 

Günay,B., Avrupa’dan Asya’ya Sorunlu Türk Bölgeleri, IQ Kültür-Sanat Yayıncılık, İstanbul,2005.

Günay,B., SSCB Sonrası Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinde  Sosyal,Siyasal ve Ekonomik Değişim, I.Uluslararası Sosyal Bilimciler Kongresi,18-21 Eylül 2006  Kongre Kitabı,C.I,II,Kocaeli 2007.

Günay,B., Orta Asya Toplumlarında Sosyal,Siyasal ve Ekonomik Arayışlar, II.Uluslararası Sosyal Bilimciler Kongresi,Kongre Kitabı, Kocaeli,2009.

8.2.Books Sections

Günay,B.,“Terörden arındırılmış bir dünya mı terörist ( trös ) leşen güçler mi?”,Terörün Görüntüleri Görüntülerin Terörü ,Ed.O. Gökçe,U.Demirkaya, 107-127, Çizgi Kitabevi,  Konya, 2004,

Günay,B.,”Değişen Dünya Denkleminde Sorunlu Türk Bölgeleri ve Çözüm Önerileri”, Avrupa’dan Asya’ya Sorunlu Türk Bölgeleri ,Ed.B.Günay, 21-86, IQ Kültür-Sanat Yayıncılık,İstanbul,2005.

Günay,B., ”Yeraltı Zengini Yerüstü Fakiri Türkmenistan”,Türk Cumhuriyetleri ve Petrol Boru Hatları, Ed.Alaeddin Yalçınkaya, 39-56, Bağlam Yayınevi,İstanbul,1998.

Günay,B.,“Kafkasya Jeopolitiği ve Ermenistan”, Uluslararası Çatışma Alanları ve Türkiye’nin Güvenliği, Ed.Yrd.Doç.Dr.Gamze Güngörmüş Kona, 259-290, IQ Kültür-Sanat Yayıncılık, İstanbul, 2005.

Günay,B.,Kınay,Y.,“Cumhuriyet Arşiv Belgelerine Göre Demokrat Partinin Ortadoğu Komutanlığına Karşı İzlediği Politika Üzerine Bir Deneme”, Uluslararası İlişkilerde Güncel Sorunlar ve Yeni Gelişmeler,Ed.Prof.Hasret Çomak, 63-112, Kocaeli,2010.

Günay,B., “Ermeni Meselesi ve Yasa Tasarılarında Metodolojik Sorunlar”, 21.Yüzyılda Çağdaş Türk Dış Politikası ve Diplomasisi,Ed.Prof.Hasret Çomak , 251-260,Kocaeli, 2010

 

Projects

Turkish Republics of Central Asia after the Soviet Union Social Political and Economic Change I. International Social Scientists  Congress 18 September 21,2006. Kocaeli Turkey TUBITAK,TICA,Islamic Development Bank Kocaeli  Metropolitan Municipality Assisted Project. Project Manager 2006.

 

http://store.tika.gov.tr/yayinlar/kurumsal-yayinlar/avrasya-bultenleri/2006/av52.pdf

Central Asian Societies: Social, Political and Economic Pursuits,0.22 to 24, Second International Congress of Social Scientists 2008 Bishkek Kyrgyztan. TICA, TURKSOY, Turkish Ministry of Culture the Centtral Bank Aided Project, Project Manager 2008.

http://www.bilgesam.org/tr/images/stories/kitaplar/sosbilkongre_2.pdf

Strategic Urban Development Plan fort he Eastern Marmara Brand  Development Agency 2010. Govertment Aided Organization Project Leader 2010. TR-42 Eastern Marmara Regional Plan 2010-2013, the State Planing Organization Aided Project Advisor 2010.

 

10.Administrative Tasks :

 

Position Title  

Position Location

Year
Vice ChairAssis. Prof. Faculty of Economics and Administrative ScienceInternational Relations Department Kocaeli University 2003-2006
Head of the Dept.Assis.Prof. Faculty of Economics and Administrative ScienceDepartment of International Relations, Political History Dept.

Kocaeli University

2003-2009
Deputy DeanAssis. Prof. Business and Management SciencesUniversity of Suleyman Shah 2011 Feb.- 2011 June
Director of the InstituteAssociate Prof. Directorate of the Institue of Social Sciences  University of Suleyman Shah  2011 Feb.-2011 Dec.
Dept. Of Associate Prof. Faculty of Business and ManagementDepartment of Political Science and Public Administration

University of  Suleyman Shah

2011 Feb.-2011     Dec.
Associate Vice Dean . Faculty of Business and Management  Sciences             University of  Suleyman Shah 2011 June -2011 Dec.
Director Prof. Director of the Eurasia Institute Istanbul University 09.01.2012-

 

 

11. Memberships :

Istanbul University Faculty of Letters , Journal Research in South – Eastern Europe Arbitration 2008.

General Secretariat for Social Scientists Congress 2006.

General Coordinator of the International Union of Social Sciences 2006.

Wise Men Center for Strategic Studies Executive Board Member 2007 to 2011.

TUBITAK Social Sciences and Humanities 1001 Projects Referee 2010.

TUBITAK  Overseas Research Scholarship Program Referee 2010.

  12.Awards

12.1.Medal

  

    15.Piyade Tümen Komutanlığı  Köseköy/Kocaeli

 

   12.2.Testimonials

 

Kocaeli Üniversitesi, Hereke Ömer İsmet Uzunyol Meslek Yüksek Okulu,

2001-2002 Eğitim Öğretim döneminde “Öğrenci Geri Dönüşüm” anket sonuçlarına

göre Üstün Performans ve Başarı Belgesi

Akademik Aşamadan Dolayı,  Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü Başarı Belgesi

12.3.Certificates of Honor

17.1.2003,Kocaeli University, Kocaeli

18.3.2003 Kocaeli Ass. of Higher  Education, Kocaeli

21.4.2006,Fleet Command of Naval , Kocaeli

22.4.2006,Kocaeli University Dean of the Faculty of Arts and Sciences, Kocaeli

21.7.2006,Kocaeli University, Kocaeli

14.12.2006,Kocaeli Intellectuals Association Kocaeli

23.9.2008,Atatürk Alatoo University, Bishkek, Kyrgyztan

28.4.2009,Yalova  Governorship, Provincial Security Directorate Yalova

15.5.2009,İzmit Nuh Cement Elementary School, Kocaeli

 

   12.4.Plaques

 

23.6.1998,Governor of Sakarya, Sakarya

2002 Kocaeli university, Omer Ismet Hereke Long Distance Vocational High School, Kocaeli

21.9.2006,I. International Social Scientists Congress, Kocaeli

14.12.2006 Kocaeli Intellectuals quarry, Kocaeli

15.1.2010,Trademark, Eastern Marmara Development Agency , Kocaeli

14.5.2010 İzmit Cement  Primary School , Kocaeli

12.2.2011,AfyonMadef, İstanbul

 

13.Undergraduate and graduate courses in the last three years:  

Academic Year   Term Course Name (s) Weekly Hours Number of Students
Theoretical Application
2007-2008 Fall  Fall 2007-2008 The University in USA as a Visiting Professor of History  Department of North Texas have been.
Kocaeli UniversitySpring Political History  (I­.Student +II.Student.)   2 0   232
Turkish Political Life   (I­.Student +II.Student.)   3 0   131
Comparative History of Diplomacy (I­.Student +II.Student.)   2 0   148
Texts on Political Analysis  (MA)   2 0   4
New Structures and formations in Middle East (MS)  2 0   3
Methodology of History (MA) 2 0 7
Geopolitical Position of the Caucasus (MS) 2 0 4
Political Analysis of Texts (MA) 2 0 2
2008-2009 Fall Political History 2008-2009 (I­.Student +II.Student.) 2 0 270
Turkish Diplomatic History(I­.Student +II.Student.) 2 0 180
Russia in World Politics(I­.Student +II.Student.) 2 0 87
Central Asia- Caucasus  (I­.Student +II.Student.) 2 0 62
19th Century Ottoman Diplomacy (MA) 2 0 3
Turkish Archival Documents (MS) 2 0 2
Armenia Issue (PhD) 2 0 2
Spring  Political History        (I­.Student +II.Student) 2 0 304 
 Turkish Pollitical Life  (I­.Student +II.Student)  3 0 186
Comparative History of Diplomacy   I­.Student +II.Student.) 2 0 139
Global Terrorism       (I­.Student +II.Student) 2 0 162
International Security  (I­.Student +II.Student.) 2 0 144
20th Century Political and Diplomatic Analysis (MA) 2 0 3
Turkish Political Life (MS) 2 0 4
Problems of Political Life in Turkey 2 0 2
2009-2010 Fall Political History         (I­.Student +II.Student.) 2 0 270
Foreign Policy Analysis   (I­.Student +II.Student.) 2 0 180
Central Asia the Caucasus 2 20
Globalization 2 25
Turkish Diplomatic History 2 270
19th Century Ottoman Diplomacy(MA) 2 0 3
Turkish Archival Documents 2 0 2
Turkish Political History 2 0 2
Armenian Issue (PhD) 2 0 2
Post-Soviet Russia (PhD) 2 4
Europe and We (MS) 2 0 4
Troubled Turkish Regions of The World 2 0 3
New Structures in the Middle East (MA) 2 0 3
Geopolitical Position of the Caucasus 2 0 3
Spring Political History        (I­.Student +II.Student.) 2 0 270
 Turkish Political Life  (I­.Student +II.Student.)  3 0 186
Comparative History of Diplomacy                  (I­.Student +II.Student.) 2 0 139
Global Terrorism       (I­.Student +II.Student.) 2 0 162
Political and Diplomatic Analysis of the 20th Century 2 0 2
Geopolitics of Central Asia of the 21st Century 2 0 3
Problems of Political Life in Turkey (PhD) 2 0 3
Caucasus Crisis Zones (Master) 2 0 3
Turkish Political Life (MS) 2 0 2
EU Political Life (MS) 2 0 2
2010-2011 Air Force Academy  Political History 2 0 25
Air Force Academy  Air Force Academy  2 0 25